Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ

Tạo máy ảo Windows trên Azure với PowerShell

Mô-đun Azure PowerShell được sử dụng để tạo và quản lý tài nguyên Azure từ command line và script PowerShell. Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách sử dụng môđun Azure PowerShell để triển khai máy ảo (VM) trong Azure chạy Windows Server 2016. Bạn cũng sẽ RDP cho VM và cài đặt máy chủ web IIS, để hiển thị VM hoạt động.

Khởi chạy Azure Cloud Shell

Azure Cloud Shell là một lớp vỏ tương tác miễn phí mà bạn có thể sử dụng để chạy các bước trong bài viết này. Nó có các công cụ Azure phổ biến được cài đặt sẵn và định cấu hình để sử dụng với tài khoản của bạn.

Để mở Cloud Shell, bạn chỉ cần truy cập https://shell.azure.com/powershell . Sao chép các khối mã, dán mã vào Cloud Shell và nhấn enter để chạy mã.

Tạo nhóm tài nguyên

Tạo một nhóm tài nguyên Azure với New-AzResourcegroup. Nhóm tài nguyên là logical container trong đó các tài nguyên Azure được triển khai và quản lý.

Azure PowerShell
New-AzResourceGroup-Name myResourceGroup -Location EastUS

Tạo máy ảo

Tạo một VM với New-AzVM. Cung cấp tên cho từng tài nguyên và tạo lệnh cmdlet New-AzVM nếu chúng chưa tồn tại.

Khi được nhắc, hãy cung cấp tên người dùng và mật khẩu sẽ được sử dụng làm thông tin đăng nhập cho VM:

Azure PowerShell
New-AzVm `
-ResourceGroupName"myResourceGroup" `
-Name"myVM" `
-Location"East US" `
-VirtualNetworkName"myVnet" `
-SubnetName"mySubnet" `
-SecurityGroupName"myNetworkSecurityGroup" `
-PublicIpAddressName"myPublicIpAddress" `
-OpenPorts 80,3389

Kết nối với máy ảo

Sau khi triển khai xong, RDP cho VM. Để xem VM của bạn hoạt động, máy chủ web IIS sau đó được cài đặt.

Để xem địa chỉ IP công cộng của VM, hãy sử dụng lệnh cmdlet Get-AzPublicIpAddress :

PowerShell
Get-AzPublicIpAddress-ResourceGroupName"myResourceGroup" | Select "IpAddress"

Sử dụng lệnh sau để tạo phiên điều khiển từ xa tới máy tính nội bộ của bạn. Thay thế địa chỉ IP bằng địa chỉ IP chung của VM.


PowerShell
mstsc /v:publicIpAddress

Trong cửa sổ Windows Security, chọn More choices, sau đó chọn Use a different account. Nhập tên người dùng là localhost\username, nhập mật khẩu bạn đã tạo cho máy ảo, rồi bấm OK.

Bạn có thể nhận được cảnh báo chứng chỉ trong quá trình đăng nhập. Nhấp vào Yes hoặc Continue để tạo kết nối

Cài đặt máy chủ web

Để xem VM của bạn hoạt động, hãy cài đặt máy chủ web IIS. Mở PowerShell promt trên VM và chạy lệnh sau:

PowerShell
Install-WindowsFeature-nameWeb-Server-IncludeManagementTools

Khi hoàn tất, đóng kết nối RDP với VM.


Xem máy chủ web hoạt động
Khi IIS được cài đặt và cổng 80 hiện đang mở trên VM của bạn từ Internet, hãy sử dụng trình duyệt web bạn chọn để xem trang chào mừng IIS mặc định. Sử dụng địa chỉ IP chung của máy ảo của bạn thu được ở bước trước. Ví dụ sau đây cho thấy trang web IIS mặc định:

IIS default site

Trang web mặc định của IIS

Dọn dẹp tài nguyên

Khi không còn cần thiết, bạn có thể sử dụng lệnh ghép ngắn Remove-AzResourcegroup để xóa nhóm tài nguyên, VM và tất cả các tài nguyên liên quan:

Azure PowerShell
Remove-AzResourceGroup-Name myResourceGroup


Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Total load time (112.78.1.206) : 0.06274s