Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ

Quy trình tiến hành Self Audit

Quy trình tiến hành Self Audit của Microsoft được tiến hành các bước sau đây.

Tổ chức của quý vị có ký kết Hợp đồng cấp phép với Microsoft đối với việc sử dụng các sản phẩm Microsoft. Chúng tôi viết lá thư này đề nghị tổ chức quý vị tiến hành Kiểm soát nội bộ đối với toàn bộ sản phẩm Microsoft đang sử dụng theo quy định tại Điều 10 của Hợp đồng Cấp phép Mở 2012 (trích dẫn bên dưới).


Clause 10. Verifying Compliance

 

Customer must keep all usual and proper records relating to the Products Customer runs. Microsoft may request that Customer conduct an internal audit of all Microsoft Products in use throughout Customer’s organization, comparing the number of Products in use to the number of effective Licenses issued in Customer’s name. Following any audit, Customer agrees to deliver to Microsoft a written statement signed by its authorized representative, certifying that either (1) Customer has sufficient Licenses to permit all usage disclosed by the audit, or (2) Customer has ordered sufficient Licenses to permit all usage disclosed by the audit. By requesting an audit, Microsoft does not waive its rights to enforce this agreement or to protect Microsoft’s intellectual property by any other means permitted by law, including conducting an onsite audit.

 

Điều 10. Kiểm tra việc tuân thủ

 

Khách hàng phải lưu giữ tất cả các giấy tờ liên quan đến các sản phẩm đang sử dụng. Microsoft có thể yêu cầu Khách hàng tiến hành kiểm soát nội bộ đối với tất cả các sản phẩm mà khách hàng đang sử dụng trong tổ chức của mình, so sánh số lượng sản phẩm đang sử dụng với số lượng giấy phép mà khách hàng đang sở hữu. Sau khi rà soát, khách hàng đồng ý chuyển cho Microsoft bản báo cáo có chữ ký của người thẩm quyền để chứng nhận (1) Khách hàng có đủ số lượng giấy phép cho tất cả các sản phẩm đang sử dụng theo báo cáo của cuộc kiểm soát, hoặc (2) Khách hàng đã đặt hàng đầy đủ số lượng giấy phép cho tất cả các sản phẩm đang sử dụng theo báo cáo của cuộc kiểm soát. Với việc yêu cầu rà soát này, Microsoft không từ bỏ quyền thực thi hợp đồng này hay quyền sở hữu trí tuệ theo đúng pháp luật, bao gồm việc tiến hành kiểm soát tại chỗ.

 

To make the process as efficient as possible, you may wish to engage one of the Microsoft partners to assist you or manage the process on your behalf. One of our Authorized Representatives will contact you at the earliest to take this forward.  

 

Để quy trình được tiến hành hiệu quả, quý vị có thể nhờ một trong những đối tác được ủy quyền của chúng tôi hỗ trợ hoặc thay mặt quý vị quản lý toàn bộ quy trình. Đối tác được ủy quyền sẽ sớm liên hệ với quý vị để xúc tiến công việc.

 

The key steps and stages of the audit process are:

1. Your receipt of this notification letter.

2. Selection of a Microsoft partner to assist you.

3. Conduct an Internal Audit with the help of selected partner.

4. Submission of the Internal Audit report to Microsoft within 10 days from the date of this notification letter

5. Meeting with Microsoft, if required.

 

Các bước chính của quy trình kiểm soát:

1. Quý vị nhận được thư thông báo này.

2. Lựa chọn đối tác được ủy quyền để hỗ trợ quý vị.

3. Tiến hành Kiểm soát nội bộ với sự hỗ trợ của đối tác được ủy quyền.

4. Nộp báo cáo Kiểm soát nội bộ cho Microsoft trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thư thông báo này

5. Gặp gỡ Microsoft, nếu cần.

 

We value our relationship with you and look forward to your support in completing this Internal Audit that would help in understanding of your organization’s usage and deployment of Microsoft software under the License Agreements.

 

Chúng tôi trân trọng quan hệ hợp tác với quý vị và mong muốn nhận được sự hỗ trợ của quý vị trong việc hoàn thiện cuộc kiểm soát nội bộ này, nhằm giúp chúng tôi hiểu rõ việc sử dụng và triển khai phần mềm Microsoft theo các thỏa thuận cấp phép.

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Cổng thông tin SOFT365 mới
Total load time (112.78.1.206) : 0.11432s